Projektová

kancelář

Naše služby

Projektová dokumentace

 

- Projekty pozemních staveb

- Novostavby, stavební úpravy, přístavby, změny v užívání

- Projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby

- Rodinné domy, bytové domy, občanské a podnikatelské objekty, půdní vestavby, objekty k rekreaci atd.

- Projekty technického vybavení objektů-vnitřní vodovody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace, plynovody

- Požárně bezpečnostní řešení staveb

- Projekty využití území pro výstavbu rodinných domů-obytné soubory

- Studie, projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení

- Projekty inženýrských sítí-komunikace, vodovody, kanalizace, plynovody, elektrorozvody, čistírny odpadních vod, veřejné osvětlení

- Projekty přípojek inženýrských sítí

- Pasportizace objektů-geodetické zaměření a vypracování skutečného provedení stavby

 

 

Inženýrská činnost

 

- Zajištění vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů inženýrských sítí

- Vyřízení ohlášení, územního rozhodnutí a stavebního povolení

 

 

Ostatní

 

- Zpracování rozpočtů staveb, výkazů výměr

- Zajištění geodetických prací, radonového průzkumu

- Zajištění odborného stavebního dozoru (pouze pro námi projektované stavby)

- Průkazy energetické náročnosti budov